Komunitné centrum

Komunitné centrum

 Družstevná pri Hornáde

 

    
 

 

 

 

Pod Hôrkou 447/3, 044 31 Družstevná pri Hornáde

tel.: 0910 690 142

mail: kcdruzstevna@gmail.com

 

Administratíva

Otváracie hodiny

Pondelok

7:30 – 8:00

8:00 – 12:00

13:00 – 15:30

Utorok

7:30 – 8:00

8:00 – 12:00

13:00 – 15:30

Streda

7:30 – 8:00

8:00 – 12:00

13:00 – 18:00

Štvrtok

7:30 – 8:00

8:00 – 12:00

13:00 – 15:30

Piatok

7:30 – 8:00

8:00 – 12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. h)

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo

- je odborná činnosťzameranána pomoc fyzickej osobe nachádzajúcej sa v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom sociálneho poradenstva je znižovanie rizík vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, z konfliktných spoločenských situácií, zo spôsobu života a z rizikového správania, ale aj zvýšenie sociálnych kompetencií; podpora sociálneho začlenenia klientov, rodín, komunít; predchádzanie vzniku krízových situáciív rodinách, obmedzovanie a odstraňovanie negatívnych vplyvov; poskytnutie alebo sprostredkovanie konkrétnej pomoci.

2. pomoc pri uplatňovanípráv a právom chránených záujmov

- spočíva najmäv poskytovanírád pri vybavovaníúradných záležitostí, dokladov, v sprevádzaníklienta do relevantných inštitúciía do úradov, v poradenstve pri spisovaní a  pri podávaní písomných podaní či úradných tlačív, pri asistencii a pomoci s písomnou komunikáciou s úradmi a s inštitúciami, vrátane sprievodu a sprostredkovania rokovania s inštitúciami, ktorémajúúčasťna riešeníklientovej situácie.

3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia

- túto činnosťrealizujú pracovníci KC s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti detía mládeže; a tým rozšírenia ich možnostína slobodnývýber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. K tejtoaktivite môžeme zaradiťnapr. predškolskúprípravu, individuálne a skupinovédoučovanie, spoluprácu s rodičmi a so školou,

b) vykonáva preventívna aktivita

- je odborná činnosťzameranána predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby, rodiny, alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie alebo riešenie

c) zabezpečuje záujmováčinnosť

- zabezpečenie rozvoja životných zručností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania u detía mládeže, podpora budovania vzájomných vzťahov medzi deťmi, mládežou a dospelými z rôznych cieľových skupín a ďalšie.  Krúžky pre deti a mládež, kluby pre matky s deťmi a inézáujmovéaktivity.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia a všetky služby sú poskytované bezplatne.

Pracovníci komunitného centra:

 

 

Odborný pracovník - garant: Mgr. Zuzana Orlovská

  • je riadiacim pracovníkom, garantuje kvalitu poskytovaných sociálnych služieb,  zastupuje komunitné centrum navonok pri komunikácii s  inými subjektmi Vytvára a udržuje korektnévzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami /mesto, ÚPSVaR SR vzdelávacie inštitúcie a iné.

Odborný pracovník: Bc. Klaudia Mycová

  • zisťuje, mapuje potreby klientov, komunity, vyhľadáva klientov a prispieva k zmierňovaniu napätív komunite. Svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Asistent odborného pracovníka: Marek Kaleja

  • asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa jeho pokynov a pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva klientov, vedie voľno-časovéaktivity, pre deti a mládež, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitnépodujatia a aktivity.
Informácie o projekte - Komunitné centrum v obci Družstevná pri HornádeHlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej komunit...čítať viac