Úvod    Profil obce    Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

Výsledky podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 21. 5. 2011. 

 

Podľa výsledkov bolo sčítaných 2532 obyvateľov s trvalým pobytom. (z toho mužov: 1243 a žien: 1289)

 

 

 

 

Obyvateľstvo podľa národnosti k 21. 5. 2011

 

 

Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania k 21. 5. 2011

 

Náboženské vyznanie Muži Ženy Spolu
Rímskokatolícka cirkev 816 879 1 695
Gréckokatolícka cirkev 22 26 48
Pravoslávna cirkev 2 5 7
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 40 56 96
Reformovaná kresťanská cirkev 6 4 10
Evanjelická cirkev metodistická 6 1 7
Apoštolská cirkev 4 2 6
Cirkev adventistov siedmeho dňa 1 0 1
Cirkev bratská 0 1 1
Kresťanské zbory 1 2 3
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní 1 0 1
Bez vyznania 71 50 121
Iné 3 4 7
Nezistené 270 259 529
Spolu 1 243 1 289 2 532

Zdroj: http://census2011.statistics.sk/