Úvod    Samospráva obce    Územný plán

Územný plán

Územný plán obce (ďalej ÚPN) Družstevná pri Hornáde bol vypracovaný na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi obcou Družstevná pri Hornáde a projektovou kanceláriou URBI Košice, Zvonárska 23.
Prípravné práce na obstaraní územného plánu obce boli začaté v roku 25.8.2008 oznámením o začatí obstarávania. V prvej etape prác bola vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov (Projektová kancelária URBI, Košice – október, 2008). V zmysle prijatého postupu nasledujúcou etapou bolo vypracovanie Zadania pre vypracovanie územného plánu obce a následne Konceptu územného plánu obce.

 

Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Družstevná pri Hornáde uznesením č.15/2009 dňa 23.01.2009. Zmeny Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Družstevná pri Hornáde uznesením č.10/2011 dňa 07.01.2011.

 

Obec Družstevná pri Hornáde tvorí administratívny celok pôvodne samostatných obcí Malá Vieska, Tepličany a do roku 2003 aj obce Kostoľany nad Hornádom. Pre tento administratívny celok bol schválený v roku 1998 ÚPN-SÚ (ARKONA – architektonický ateliér, Košice), ktorý bol aktualizovaný v roku 2001 (projektová kancelária URBAN TRADE, Košice). V roku 2003 sa obec Kostoľany nad Hornádom odčlenila, čím vznikla potreba spracovania dokumentácie ÚPN-O pre administratívne územie obce Družstevná pri Hornáde, ktoré vzniklo po odčlenení tejto obce.

 

 

Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Družstevná pri Hornáde uznesením č.15/2009 dňa 23.01.2009.
Zmeny Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Družstevná pri Hornáde uznesením č.10/2011 dňa 07.01.2011.