Úvod    Matričný úrad    Rodná matrika

Rodná matrika

Matričné výpisy sa vydávajú na základe osobnej, alebo písomnej žiadosti.

 

K vybaveniu žiadateľ predloží:

- občiansky preukaz,
- dátum narodenia,
- meno a priezvisko narodeného,
- v prípade, že žiadateľ nie je člen rodiny predloží splnomocnenie na vydanie matričného výpisu s overeným podpisom člena rodiny.

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

 

Správny poplatok: 5 €, podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.