Úvod    Stavebný úrad    Iné vyjadrenia obce

Iné vyjadrenia obce

Zriadenie vodohospodárskeho diela - žumpy

Podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) mesto v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy vydáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe - domová žumpa.
Vyjadrenie je potrebné pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju možno uskutočniť a užívať.

 

Tlačivo: Žiadosť o vyjadrenie ku zriadeniu vodnej stavby - žumpy   

 

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v stavbách rodinných domov sú spotrebiče zaústené do komínového telesa, ktorým môže byť napr. plynový kotol, kotol na tuhé palivo, interiérový krb, kachle atď.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie. Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o zdroji a projekt vykurovania stavby.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje údaj o type kotla a jeho max. vykurovací výkon. K žiadosti sa prikladá správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia a potvrdenie o preskúšaní komína.

 

Správny poplatok: 5,- eur, uhradený v hotovosti do pokladne obce

 

Tlačivo: Žiadosť o vydanie   súhlasu  na povolenie stavby  malého zdroja znečisťovania ovzdušia    

Tlačivo: Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia   

 

Vjazd z miestnej komunikácie

K žiadosti je potrebné doložiť:

- zjednodušenú dokumentáciu

- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 85 b) zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Zjednodušená dokumentácia na zriadenie vjazdu musí obsahovať situáciu (nákres) miesta vjazdu s vyznačením pozdĺžneho a priečneho spádu vjazdu, šírku vjazdu, popis materiálu ktorý bude použitý na vybudovanie vjazdu, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky vjazdu resp. zriadenie rúrového priepustu pod vjazdom.

 

Tlačivo: Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť