Úvod    Samospráva obce    Projekty    Komunitné centrum    Informácie o projekte - Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde

Informácie o projekte - Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby komunitného centra v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej komunity, k sociálnej infraštruktúre.

Umiestnenie objektu sa nachádza v zastavanej ploche obytnej zóny v blízkosti materskej školy (cca 1 km) v katastri obce a je v súlade s aktuálnym územným plánom obce. Kapacita komunitného centra je 46 osôb, pričom bude prístupné aj pre všetkých členov a členky komunity. Úžitková plocha komunitného centra bude predstavovať 198,06 m2. Vstup na prízemie objektu bude bezbariérový. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 21 mesiacov, a to v trvaní od 11/2016 do 09/2018.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:
- Počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry - 1
- Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach – 2

 

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu – 236 080,00 EUR. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 224 276,00 EUR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.