Úvod    Samospráva obce    Projekty    Zníženie spotreby energie materskej školy

Zníženie spotreby energie materskej školy

 

Na základe rozhodnutia ministra životného prostredia č. L_02/2022 zo dňa 18.11.2022 bola našej obci z Environmentálneho fondu schválená dotácia vo výške 113 238,00 EUR. Obec Družstevná pri Hornáde sa podpísaním Zmluvy č. E4083 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zaviazala použiť poskytnutú dotáciu na projekt „Zníženie spotreby energie materskej školy“ s tým, že z vlastných zdrojov zabezpečí finančné prostriedky vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške 25 235,48 EUR.
Dodávateľom projektu je spoločnosť NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník, ktorá projekt realizuje na základe Zmluvy o dielo č. 202302003 zo dňa 10.02.2023 a Dodatku č. 1 zo dňa 19.04.2023.

V rámci projektu: „Zníženie spotreby energie materskej školy“ sa zrealizovali nasledujúce práce:

  • Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
  • Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia
  • Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a teplej vody
  • Aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu

Projekt je v súlade s cieľom zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich budov.
Realizáciou projektu sa dosiahne splnenie kritérií energetickej hospodárnosti budovy v zmysle platnej legislatívy.
Realizáciou projektu dôjde k zníženiu potreby tepla na vykurovanie budovy o 79,85 %.
Znížením potreby tepla dôjde k zníženiu emisií CO2 vypúšťaných do ovzdušia.
Pri návrhu bol kladený dôraz na dlhodobú udržateľnosť tepelnotechnických, energetických, hygienických a prevádzkových parametrov budovy.