Úvod    Matričný úrad    Osobitná matrika

Osobitná matrika

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv /Legalizácia matričných dokumentov/ a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

 

K vybaveniu žiadateľ predloží:

 

a.) zápis o narodení

- zahraničný rodný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- sobášny list rodičov /ak sú rodičia zosobášení/ a ak ide o zápis dieťaťa,
- zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
- v prípade ak je matka/otec dieťaťa rozvedená/ý, alebo vdova/vdovec – právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela/ky,
- slobodná matka - čestné vyhlásenie matky o stave a rodný list matky dieťaťa,
- platný občiansky preukaz /cestovný pas/,
- platný občiansky preukaz rodičov dieťaťa /štátneho občana SR/, prípadne cestovný pas /ak jeden z rodičov je cudzí štátny príslušník/, v prípade ak ide o zápis dieťaťa,
- osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
- splnomocnenie /ak sa zápis vykonáva napr. so starými rodičmi/,
- žiadosť.

 

b. ) zápis o uzavretí manželstva

- zahraničný sobášny list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- platný občiansky preukaz oboch snúbencov, ktorí uzavreli manželstvo /štátneho občana SR/, alebo cestovný pas /ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny príslušník/
- rodný list štátneho občana SR,
- rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela/ manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec,
- žiadosť.

 

c. ) zápis o úmrtí

- zahraničný úmrtný list /originál/ s príslušnými legalizačnými doložkami, preložený súdnym prekladateľom do slovenského jazyka,
- občiansky preukaz /cestovný pas/ nebohého,
- rodný list, prípadne sobášny list nebohého a žiadosť.

 

Lehota na vybavenie: 3 mesiace

 

Správny poplatok: bez poplatku