Úvod    Obecný úrad    Životné prostredie

Životné prostredie

Pre zber a uloženie komunálneho odpadu v obci sú určené 110 a 1100l zberné nádoby.


Každý rodinný dom alebo bytový dom musí mať najmenej jednu zbernú nádobu. Pre rodinný dom, v ktorom býva 6 osôb a viac, môže byť na základe žiadosti vlastníka bezodplatne pridelená ďalšia zberná nádoba. V prípade poškodenia zbernej nádoby alebo inej potreby jej výmeny obec túto vymení najskôr po piatich rokoch jej užívania, jej užívateľ je však povinný zaplatiť 100% jej nákupnej ceny.


V prípade nepravidelného vývozu väčšieho množstva odpadu je možné odpad uložiť do označených jednorázových (červených alebo čiernych) vriec, ktoré si môžete zakúpiť na OcÚ za cenu 1,80€/ks. Odpad z iných ako určených nádob a vriec nebude odvážaný.
Nadrozmerný odpad môžete tiež uložiť v pracovných dňoch do kontajnera, ktorý je umiestnený za OcÚ.

 

Zber použitého kuchynského oleja

Obyvatelia obce sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev rôznych potravín.
Použitý rastlinný olej a tuky je možné priniesť v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť, na zberné miesto na obecnom úrade - zadný vchod, obyvatelia obecnej bytovky na označenom mieste spoločných priestorov.
Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.
Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré. Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. Recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, olej upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom. Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie.  

 

Kalendár zberu separovaného odpadu

 

Výrub drevín

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo
b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo
c) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo
d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný, alebo
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

 

Tlačivo: Žiadosť o výrub drevín