Úvod    Zákaz spaľovania

Zákaz spaľovania

Vážení občania, prišla jeseň a každý z nás začína s upratovaním záhrad a svojho okolia.

Spaľovanie lístia, konárov a zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností je zakázané a škodlivé.
Tento zákaz upravujú tieto zákony:
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Pri spaľovaní lístia a ďalších zložiek bioodpadu vznikajú jedovaté látky, ktoré sú zdrojom ohrozenia pre pôdu, vodu, vzduch a ľudí.
Upozorňujeme občanov, že ak niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre a pod., odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.
Odpad zo záhrad je možné vyviesť do areálu starej čističky v časti obce Tepličany.