Úvod    Stavebný úrad    Iné povolenia obce

Iné povolenia obce

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Na užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (ďalej len "zvláštne užívanie"), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Zvláštnym užívaním miestnych komunikácií nie je vlastná činnosť správcov týchto pozemných komunikácií pri ich správe.

 

Na zvláštne užívanie miestnych komunikácií je potrebné povolenie príslušného cestného správneho orgánu. Toto povolenie podlieha správnemu poplatku podľa osobitných predpisov. Takým užívaním je najmä

 

a) preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi,

b) umiestňovanie zariadení alebo predmetov na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,

c) umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na diaľnici, ceste a miestnej komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,

d) usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti diaľnice alebo cesty, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,

e) hnanie stáda dobytka po ceste a miestnej komunikácii,

f) vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla cesta alebo miestna komunikácia poškodiť,

g) zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

 

Správny poplatok: 80,- eur, uhradený v hotovosti do pokladne obce 

 

Tlačivo: Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie 

 

Povolenie na zriadenie vodnej stavby - studne (kopanej, vrtanej) a povolenie na odber podzemných vôd

Studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodná stavba. Na vykopanie studne, jej zmenu alebo zrušenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy 1) okrem uskutočnenia jednoduchého vodného zariadenia 2) na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy 3). Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu 4). Na samotný odber vody je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy 1).

 

Tlačivo: Povolenie na zriadenie vodnej stavby - studne