Úvod    Obecný úrad    Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky

Vybavuje: Mgr. Jana TREFOVÁ

 

Tel. č.: 055/720 7116
e-mail: dane@druzstevna.sk

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok:

8:00 - 11:30

12:30 - 15:30

Utorok:

8:00 - 11:30

12:30 - 15:30

Streda:

8:00 - 11:30

12:30 - 18:00

Štvrtok:

nestránkový deň

Piatok:

8:00 - 12:30


 

Miestny poplatok za komunálne odpady

Poplatok sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území obce Družstvná pri Hornáde. Do poplatku sa nezahŕňajú náklady na nakladanie triedeného zberu (elektroodpady, použité akumulátory a batérie, drobné stavebné odpady a odpady z obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy, tetrapak.

 

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť (rodinný dom, byt, rekreačná chata),
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatník je povinný poplatok zaplatiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak sú v rozhodnutí uvedené splátky, poplatok je splatný naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky alebo podľa splátok uvedených v rozhodnutí. 


Daň z nehnuteľností

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, stavby napr.: rodinný dom, byt, garáž, drobná stavba, podnikateľský objekt a pod.) v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočnosti nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.


Daňovník podáva daňové priznanie na predpísanom tlačive dostupnom na obecnom úrade alebo na web stránke obce. Fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a právnická osoba musí uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo podnikania.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho roka sa prihliada iba v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník je povinný daň zaplatiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Ak sú v rozhodnutí uvedené splátky, daň je splatná naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky alebo podľa splátok uvedených v rozhodnutí. 

 

Platenie dane za prenajaté pozemky

Daňovník dane z pozemkov, ktorý je povinný priznať a platiť daň je určený zákonom o miestnych daniach (§ 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach). Daňovníkom je predovšetkým vlastník, ale môže byť ním aj iná osoba, ako je ako daňovník ustanovená príslušným ustanovením zákona.

Ak fyzické osoby dali do nájmu pozemky roľníckemu družstvu, daňovníkom dane z pozemkov je nájomca (roľnícke družstvo) vtedy, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca (roľnícke družstvo) je zapísaný v katastri ako nájomca pozemkov. Užívanie alebo neužívanie pozemkov tu nie je rozhodujúce, ak je známy vlastník alebo dlhodobý nájomca. Daňou z nehnuteľností sa zdaňujú nehnuteľnosti (majetok) fyzických osôb alebo právnických osôb bez ohľadu na ich využívanie.

Ak medzi fyzickou osobou a roľníckou družstvom je uzatvorená zmluva o dlhodobom nájme pozemkov a roľnícke družstvo je ako nájomca ( alebo užívateľ) týchto pozemok evidovaný na správe katastra, je podľa zákona o miestnych daniach daňovníkom.
V opačnom prípade, ak je medzi fyzickou osobou a družstvom uzatvorená nájomná zmluva o dlhodobom nájme a dlhodobý nájomca nie je evidovaný na správe katastra, daňovníkom je fyzická osoba.

Jeden predmet dane z pozemkov nemôže byť zdaňovaný dvom osobám. Správca dane je povinný vyrubovať daň tej osobe, ktorá je daňovníkom podľa ustanovení zákona o miestnych daniach. Ak v danom prípade sú daňovníkmi fyzické osoby a s vyrubenou daňou nesúhlasia, proti rozhodnutiu správcu dane môžu využiť opravné prostriedky – podaním odvolania správcovi dane proti vyrubenej dani.
 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce Družstevná pri Hornáde. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.