Úvod    Obecný úrad    Hlásenie pobytu

Hlásenie pobytu

Vybavuje:  Ing. Denisa TROJČÁKOVÁ

Tel. č.: 055/720 7113-4

mobil : 0911 997 484
e-mail: matrika@druzstevna.sk

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok:

8.00 - 11.30

12.30 - 15.30

Utorok:

8.00 - 11.30                    12.30 - 15.30

Streda:

8.00 - 11.30

12.30 - 18.00

Štvrtok:

nestránkový deň

 

Piatok:

8.00 - 12.30

Potvrdenie o trvalom pobyte

Vydáva sa na účely spojené s:
- vybavovaním občianskeho preukazu
- iné (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávateľ, súdy), správny poplatok: 5 €

 

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt

K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:
- platný občiansky preukaz občana, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt
- doklad o vlastníctve, alebo spoluvlastníctve budovy
- súhlas vlastníkov, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy s osvedčeným podpisom

- za občana mladšieho ako 18 rokov (alebo pozbaveného na právne úkony) súhlas zákonného zástupcu, alebo opatrovníka

- rodný list dieťaťa.


Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom, alebo prechodnom pobyte: 5 €.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan je odhlásený z trvalého pobytu na základe odhlasovacieho lístka, doručeného obecnému úradu z miesta, kde sa občan prihlásil na nový trvalý pobyt.

 

Osvedčovanie podpisov a fotokópie listín

Osvedčovanie prebieha v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obecnými úradmi.

Pri osvedčovaní podpisu osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, osobne predloží svoj občiansky preukaz.
Správny poplatok: 2,- € za osvedčenie jedného podpisu. Od správneho poplatku sú oslobodené osoby, ktorým doklad slúži na sociálne účely.

Pri osvedčovaní fotokópie listiny je potrebné predložiť originál listiny, ktorú potrebujete osvedčiť.
 

Obec nevykonáva osvedčovanie:
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
- ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
- ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
- ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
- ak je listina v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

Správny poplatok: 2,- € za jednu stranu.

 

Tlačivo: Čestné vyhlásenie   

 

Rozhodnutie o určení, zmene, zrušení súpisného a orientačného čísla

Rozhodnutie sa vydáva na základe predloženia:

- listu vlastníctva k nehnuteľnosti,
- kolaudačného rozhodnutia,
- povolenia na odstránenie stavby,
- kópie z katastrálnej mapy,
- geometrického plánu a zamerania adresného bodu.

 

Správny poplatok:

- vydanie tabule so súpisným číslom: bez poplatku
- vydanie tabule s orientačným číslom: 10,90 € 

 

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zapísanie do evidencie.
 

Správny poplatok: 6,50 €

 

Tlačivo: Žiadosť o zápis do evidencie SHR    

Tlačivo: Žiadosť o zrušenie zápisu do evidencie SHR