Úvod    Matričný úrad    Výpisy z matričných kníh

Výpisy z matričných kníh

Výpis z matričných kníh, t.j. rodný list, sobášny list, úmrtný list sa vydáva na základe osobnej, alebo písomnej žiadosti.

 

K vybaveniu žiadateľ predloží:

- občiansky preukaz,
- dátum narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia,
- meno a priezvisko narodeného, zosnulého, mená a priezviská snúbencov,
- v prípade, že žiadateľ nie je člen rodiny - splnomocnenie na vydanie matričného výpisu s overeným podpisom člena rodiny.

 

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

a) osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,

b) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,

c) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

d) osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,

e) poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,

f) súdom ustanovenému opatrovníkovi,

g) na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,

h) na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

 

Za člena rodiny sa na účely zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.


Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overuje obvodný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

 

Správny poplatok: 5 €, podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.