Úvod    Matričný úrad    Sobášna matrika

Sobášna matrika

K vybaveniu žiadosti o uzavretie manželstva /civilný aj cirkevný sobáš/ žiadateľ predloží nasledujúce doklady:


a) Občan Slovenskej republiky

- rodný list,
- platný občiansky preukaz,
- rozvedená/ý - právoplatný rozsudok o rozvode,
- vdova/vdovec - úmrtný list alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,
- neplnoletá/ý - právoplatné rozhodnutie okresného súdu o povolení uzavrieť manželstvo,
- trvalý pobyt mimo obce - zmocnenie na uzavretie manželstva, ktorý si vyžiada od matričného úradu príslušného podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

 

Lehota na vybavenie: na počkanie

 

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

b) Cudzí štátny príslušník:

/najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva predloží/

- rodný list preložený súdnym prekladateľom,
- doklad o štátnom občianstve,
- doklad o trvalom pobyte,
- potvrdenie o osobnom stave /slobodný/á, rozvedený/á, vdovec /vdova,
- doklad totožnosti /pas alebo občiansky preukaz s fotografiou/,
- rozvedený - právoplatný rozsudok o rozvode,
- vdovec/vdova - úmrtný list,
- v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov
- prítomnosť tlmočníka v prípade, že cudzinec nerozumie slovenskému jazyku slovom a písmom alebo čestné vyhlásenie, že rozumie slovenskému jazyku slovom a písmom.

 

Lehota na vybavenie: na počkanie, prípadne čas potrebný na overenie dokladov

 

Správny poplatok: podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

- doklad ku dňu uzavretia manželstva nesmie byť starší ako 6 mesiacov (ak je v doklade stanovená kratšia doba platnosti, platí kratšia);
- v závislosti od krajiny, z ktorej cudzinec pochádza, sa vyžaduje Legalizácia matričných dokumentov,
- originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu, ktorý doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci);
- doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte;
- preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka – slovenským súdnym prekladateľom.