Úvod    Zmena prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Zmena prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Na základe zmluvy medzi Obcou Družstevná pri Hornáde a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Košice, došlo od 1.1.2017 k prevzatiu prevádzkovania verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.

Žiadame preto všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú pripojené na verejnú kanalizáciu v obci a majú uzatvorenú Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s obcou o zaevidovanie pripojenia a uzatvorenie Zmluvy na vypúšťanie odpadových vôd, resp. dodatku k Zmluve na odber vody s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. v termíne do 31.3.2017.

Zmluvy je potrebné uzatvárať na zákazníckom centre v Košiciach, Vysokoškolská č.1. Presný dátum a čas návštevy je možné dohodnúť telefonicky  na tel. č. zákazníckeho centra 055/7952 777 alebo 055/7984 777.

Potrebné je predložiť občiansky preukaz alebo splnomocnenie vlastníka nehnuteľnosti a SIPO lístok.

Viac na http://www.druzstevna.sk/file/page1_file2402.pdf