Úvod    Údržba zelene počas vegetačného obdobia

Údržba zelene počas vegetačného obdobia

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov – užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie  zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.


Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva zo zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.


Obec bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia pozemku môže uložiť pokutu od 165,-€.