Úvod    Samospráva obce    Projekty    Projekt MOPS    Informácie o projekte: „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Družstevná pri Hornáde“

Informácie o projekte: „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Družstevná pri Hornáde“

Obec Družstevná pri Hornáde bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s projektom „Pokračovanie občianskej poriadkovej služby v obci Družstevná pri Hornáde“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená 21.9.2017 s výškou nenávratného finančného príspevku 143 647,69 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 151 208,10 €.

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú obci poskytnuté počas obdobia 1.11.2017 – 31.10.2020 finančné prostriedky na činnosť šesť člennej Miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS.

Člen MOPS je zamestnancom obce v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce na dobu určitú.

Na základe výberového konania členmi MOPS sú:

1.       Miroslav Vlček                                 veliteľ - koordinátor MOPS

2.       Peter Klinga                                      člen MOPS

3.       Jaroslav Dancák                               člen MOPS

4.       Ivan Kaleja                                        člen MOPS

5.       Marián Daňko                                  člen MOPS

6.       Bohuš Mirga                                     člen MOPS

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou. Pri výkone svojej činnosti budú spolupracovať s príslušníkmi integrovaného záchranného systému. Osobitne budú nápomocné pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci komunity so zástupcami policajného zboru.

V spolupráci s obvodným oddelením PZ SR, pod ich odborným vedením zabezpečujú dohľad nad udržiavaním verejného poriadku v lokalitách marginalizovaných komunít aj v našej obci vo všeobecnosti. Činnosť MOPS výrazne napomôže k eliminácii protispoločenských konaní a zároveň prispeje k úrovni životného prostredia v našej obci, predovšetkým v lokalitách s obyvateľmi MRK. Prispeje k primárnej a sekundárnej prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. MOPS napomôže riešiť sociálno-patologické javy v našej obce vo všeobecnosti. Okrem zabezpečovania všeobecného poriadku a bezpečnosti je činnosť MOPS zameraná na problematiku nelegálnych skládok odpadu a nakladania s odpadmi vo všeobecnosti. Ďalej na problémy týkajúce sa hygieny, zdravotného stavu, výskytu možných chorôb a epidémií v lokalitách z MRK. Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby bude zameraná aj na spoluprácu s rodičmi detí z komunity MRK ako aj s učiteľmi a inými pracovníkmi školy, najmä v súvislosti s porušovaním školského poriadku, záškoláctvom, disciplínou v škole aj v rodinnom prostredí, inklúziou a integráciou do spoločnosti vo všeobecnosti (počet vymeškaných hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou, incidenty na školách spôsobené žiakmi z MRK a iné problémy týkajúce sa výchovy a vzdelávania týchto detí). Veľmi dôležitou funkciou miestnej občianskej poriadkovej služby bude kontrolovať presun detí do školy a zo školy, resp. sprevádzať ich. MOPS bude spolupracovať predovšetkým s miestnou samosprávou a obyvateľmi MRK, ďalej s komunitnými pracovníkmi, vrátane pracovníkov v oblasti zdravotnej výchovy, s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s asistentmi učiteľa, s príslušným oddelením PZ SR a s Policajným zborom SR vo všeobecnosti, so štátnou správou, s miestnym zdravotným strediskom, so Záchrannou zdravotnou službou, s Hasičským a záchranným zborom SR a s inými profesiami a inštitúciami zameranými nadanú problematiku.

Na členov MOPS sa môžete obrátiť osobne na Hlavnej 40, alebo telefonicky 055/720 711 0, 0903 909 941.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“