Úvod    Samospráva obce    Projekty    Dom smútku    Dom smútku – obnova obalových konštrukcií

Dom smútku – obnova obalových konštrukcií

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE. Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Európa investuje do vidieckych oblastí.

Názov projektu:

Dom smútku – obnova obalových konštrukcií

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie: č. 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: č. 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Oblasť:6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna doplnková fokusová oblasť:6A. Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia

Kód projektu: 309070ARP3

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  http://www.apa.sk/

VýzvaMiestnej akčnej skupiny HORNÁD – ČIERNA HORA, o.z., MAS_031/7.4/3

 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu životy obyvateľov vidieckej obce a skvalitniť poskytovanie miestnych verejných služieb v obci, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života obyvateľov. Dom smútku má zabezpečiť dôstojnú poslednú rozlúčku smútiacich pozostalých so zosnulým, úctivý priebeh pietneho aktu – smútočných cirkevných i občianskych obradov a vytvoriť ničím nerušené miesto posledného odpočinku. Vytvorenie estetického a dôstojného miesta poslednej rozlúčky zvýši kvalitu života obyvateľov obce a ich životnú úroveň.

 

Trvanie projektu: 2021

 

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 49 100,15 EUR.

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európa investuje do vidieckych oblastí.