Úvod    Samospráva obce    Projekty    4 - triedna Materská škola    Informácie o projekte: 4 - triedna Materská škola

Informácie o projekte: 4 - triedna Materská škola

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:
- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl - 96
- Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 20
- Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK - 1

 


Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 1 016 521,45 EUR. Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 965 695,38 EUR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.