Úvod    Samospráva obce    Plán rozvoja obce

Plán rozvoja obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Družstevná pri Hornáde s výhľadom do roku 2025 je základný a kľúčový dokument pre riadenie obce, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľských subjektov, záujmových skupín a ďalších subjektov na území a formuluje svoju predstavu o budúcnosti. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Je to strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce určuje strategické ciele a priority rozvoja obce. Je nástrojom na napĺňanie vízie smerovania a rozvoja obce.

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Družstevná pri Hornáde bol spracovaný ako strategický dokument pre rozvoj a riadenie obce, ktorý je nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce dáva obec najavo svoj záujem o svoju budúcnosť ako aj budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja. Spracovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je jedným zo základných princípov politiky Európskej únie – princíp programovania. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce oprávňuje obec uchádzať sa o finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.