Úvod    Samospráva obce    Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci Obecného zastupiteľstva Družstevná pri Hornáde (2022-2026):

Poradie

Meno

 

Počet hlasov

1.

Peter Zahumenský, Ing., PhD.

KDH

362

2.

Filip Gaľa, JUDr.

SPOLU

311

3.

Peter Kaľavský, doc., Ing., PhD.

SPOLU

295

4.

Gabriel Tréfa, Ing., PhD., MBA

KDH

294

5.

Ivana Babčaková

KDH

281

6.

Ondrej Tresa, Ing.

KDH

263

7.

Roman Keruľ, Mgr., Ing.

Republika

255

8.

Lenka Gajdošová, Mgr.

NEKA

213

9.

Šimon Štofka,  Ing.

KDH

209

 

Náhradník:

Michal Ďurďák, Ing. (NK/NK) - 207 hlasov

 

Samospráva obce 2022-2026

 

 Ing. Ondrej Tresa, Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA, Ing. Šimon Štofka, Ing. Peter Zahumenský, PhD., Mgr. Lenka Gajdošová, Ing. Ján Juhás, Ivana Babčaková, JUDr. Filip Gaľa, Mgr., Ing. Roman Keruľ, doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD., Ing. Jozef Lukáč, PhD.

 

Zástupca starostu:

Peter Zahumenský, Ing., PhD.

 

Vedenie zasadnutí OcZ:

Peter Kaľavský, doc., Ing., PhD.       

 

Obecná rada:

Peter Zahumenský, Ing., PhD. (KDH)

Gabriel Tréfa, Ing., PhD., MBA  (KDH)

Filip Gaľa, JUDr. (SPOLU)

 

Sobášiaci:

Peter Zahumenský, Ing., PhD.

Filip Gaľa, JUDr.    

 

Rada základnej školy: 4 za zriaďovateľa

Ivana Babčaková  

Peter Kaľavský, doc., Ing., PhD.

Filip Gaľa, JUDr.

Ján Juhás, Ing.

 

Rada školského zariadenia - materskej školy:

Šimon Štofka, Ing.

 

Inventár., škodová a likvidačná komisia školy:

Roman Keruľ, Mgr., Ing.  

 

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona (napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry)

 

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

 

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

 

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

 

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

 

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok (napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov),

 

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

 

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

 

g) uznášať sa na nariadeniach,

 

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,

 

i) určiť plat starostu podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

 

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

 

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

 

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

 

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

 

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

 

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

 

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.