Úvod    Pripojenie na verejnú kanalizáciu

Pripojenie na verejnú kanalizáciu

Vážení občania, ukončením výstavby kanalizácie a ČOV obec začína s jej prevádzkovaním.


Obyvatelia obce Družstevná pri Hornáde - vlastníci resp. užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti vznikajú odpadové vody a ktoré sa nachádzajú na ulici s vybudovanou verejnou kanalizáciou, sú povinní do 31.12.2016 pripojiť sa na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou.


Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať len s písomným súhlasom Obce Družstevná pri Hornáde, ktoré bude vydané na základe „žiadosti o pripojenie“ a "ohlásenia drobnej stavby" vlastníka pripájanej nehnuteľnosti.


Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže vlastník nehnuteľnosti len na základe písomnej Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a vlastníkom verejnej kanalizácie Obcou Družstevná pri Hornáde.


Výška stočného bude schvaľovaná Obecným zastupiteľstvom po schválení návrhu ceny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.


Podrobné informácie a potrebné formuláre získate na obecnom úrade, alebo na internetovej stránke obce.

  http://www.druzstevna.sk/uvod/kanalizacia-a-cov/