Úvod    Postup pripájania kanalizačnej prípojky

Postup pripájania kanalizačnej prípojky

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie.

Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:
1.    Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby – kanalizačná prípojka“.
2.    OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné stanovisko k žiadosti.
3.    Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až po súhlasnom stanovisku obce a taktiež po uvedení verejnej kanalizácie do prevádzky.

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:
1.    Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie /VK/.
2.    Producent môže do VK vypúšťať výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
3.    Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
4.    Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového  odtoku (voda z atmosferických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť.
5.    Do VK možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre mestské (komunálne) odpadové vody (STN 75 6401).
6.    Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu č.364/2004 Z.z. o vodách.
7.    Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu (VV), množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z VV.
8.    Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťa do VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody , množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:
1.    Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.
2.    Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné doložiť hydrotechnickým výpočtom.
3.    Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
4.    Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
5.    Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je možné použiť len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti samostatných rúr a spojov.
6.    Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
7.    V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600l, čo je cca jednodňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulačných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrži, zahnívala a zapáchala.
8.    Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej   kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky.
9.    Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
10.    Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie
11.    Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.

Družstevná pri Hornáde, 5/2015