Úvod    Platenie dane za prenajaté pozemky

Platenie dane za prenajaté pozemky

Daňovník dane z pozemkov, ktorý je povinný priznať a platiť daň je určený zákonom o miestnych daniach (§ 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach).

Daňovníkom je predovšetkým vlastník, ale môže byť ním aj iná osoba, ako je ako daňovník ustanovená príslušným ustanovením zákona.

Ak fyzické osoby dali do nájmu pozemky roľníckemu družstvu, daňovníkom dane z pozemkov je nájomca (roľnícke družstvo) vtedy, ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca (roľnícke družstvo) je zapísaný v katastri ako nájomca pozemkov. Užívanie alebo neužívanie pozemkov tu nie je rozhodujúce, ak je známy vlastník alebo dlhodobý nájomca. Daňou z nehnuteľností sa zdaňujú nehnuteľnosti (majetok) fyzických osôb alebo právnických osôb bez ohľadu na ich využívanie.

Ak medzi fyzickou osobou a roľníckou družstvom je uzatvorená zmluva o dlhodobom nájme pozemkov a roľnícke družstvo je ako nájomca ( alebo užívateľ) týchto pozemok evidovaný na správe katastra, je podľa zákona o miestnych daniach daňovníkom.
V opačnom prípade, ak je medzi fyzickou osobou a družstvom uzatvorená nájomná zmluva o dlhodobom nájme a dlhodobý nájomca nie je evidovaný na správe katastra, daňovníkom je fyzická osoba.

Jeden predmet dane z pozemkov nemôže byť zdaňovaný dvom osobám. Správca dane je povinný vyrubovať daň tej osobe, ktorá je daňovníkom podľa ustanovení zákona o miestnych daniach. Ak v danom prípade sú daňovníkmi fyzické osoby a s vyrubenou daňou nesúhlasia, proti rozhodnutiu správcu dane môžu využiť opravné prostriedky – podaním odvolania správcovi dane proti vyrubenej dani.