Úvod    OZNAM - Obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu obce.

OZNAM - Obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu obce.

Obec Družstevná pri Hornáde plánuje obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu obce.
Stručný prehľad navrhovaných zmien a doplnkov:
• Spresnenie funkčného územia pre verejnoprospešné stavby:
- Polder Malá Vieska – Varovec
- Polder Tepličany – Balky
- Cyklotrasa Eurovelo - Tepličany
- Cyklotrasa Región – Malá Vieska
- Modernizácia železnice
• Spresnenie funkčného územia
- Lokalita Výhon, vrátane dopravnej infraštruktúry
- Lokalita Pod Vápennou
• Rozšírenie plochy rodinných domov
- Potočná – Tepličany
- Pod Vodojemom – Malá Vieska
• Zmena funkčného užívania
- Futbalový štadión

Podnety pre spracovanie ďalších návrhov zmien a doplnkov územného plánu môžete písomne oznámiť na adresu:
Obec Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38
044 31 Družstevná pri Hornáde

obec@druzstevna.sk