Úvod    Oznam k odpadom

Oznam k odpadom

Oznamujeme občanom, že kompostovisko v časti obce Tepličany je z dôvodu výstavby zberného dvora dočasne zatvorené. Biologicky rozložiteľný odpad je možné kompostovať v domácnostiach, a to v domácom kompostovisku alebo v kompostéroch. Domácnosti, ktoré si doposiaľ kompostér neprevzali, môžu tak urobiť a kompostér si prevziať na obecnom úrade. Zároveň upozorňujeme, že drobný stavebný odpad vzniknutý pri prácach v domácnostiach je možné vyviezť za poplatok 0,075 €/kg do kontajnera vo dvore za obecným úradom. Triedený odpad (plasty, sklo, papier, tetrapaky, kovové obaly) sa vyvážajú v deň vývozu podľa vývozového kalendára z každej domácnosti. Kalendár vývozu a nálepku na nádobu na komunálny odpad na rok 2022 je možné si vyzdvihnúť na obecnom úrade vždy v stredu v čase od 8,00 – 11,30 h. a v čase od 12,30 – 18,00 h.