Úvod    Komunálny odpad

Komunálny odpad

Vážení občania,

pre zber a uloženie komunálneho odpadu v obci sú určené 110 a 1100l zberné nádoby.
Každý rodinný dom alebo bytový dom musí mať najmenej jednu zbernú nádobu.

Pre rodinný dom v ktorom býva 6 osôb a viac, môže byť na základe žiadosti vlastníka bezodplatne pridelená ďalšia zberná nádoba. V prípade poškodenia zbernej nádoby, alebo inej potreby jej výmeny, obec túto vymení najskôr po piatich rokoch jej užívania, jej užívateľ je však povinný zaplatiť 100% jej nákupnej ceny.
V prípade nepravidelného vývozu väčšieho množstva odpadu je možné odpad uložiť do označených jednorázových (červených ) vriec, ktoré si môžete zakúpiť na OcÚ za cenu 1,32€/ks. Odpad z iných ako určených nádob a vriec nebude odvážaný.


Nadrozmerný odpad môžete tiež uložiť v pracovných dňoch do kontajnera, ktorý je umiestnený za OcÚ.
Pripomíname tiež možnosť bezplatného odberu použitých rastlinných olejov a tukov. Tento môžete odovzdať v uzavretých nádobách na OcÚ.