Úvod    Kamerový systém

Kamerový systém

Inštalácia kamerového systému V obci Družstevná pri Hornáde

V dôsledku rastúceho počtu páchania priestupkov na úseku verejného poriadku, životného prostredia a poškodzovaniu majetku obce, na riešenie ktorých je potrebné vynakladať nemalé finančné prostriedky, obec pristúpila k inštalácii kamerového systému s videozáznamom na verejných priestranstvách obce.

Kamerový systém, ktorý pracuje v nepretržitej prevádzke bude poskytovať dôkazový materiál na objasňovanie spáchaných trestných činov a priestupkov pre orgány policajného zboru.

Súčasne došlo k inštalácii fotopascí, ktoré budú monitorovať vybrané lokality na ktorých dochádza k vzniku nelegálnych skládok odpadu. V prípade preukázania spáchania priestupku hrozí páchateľovi v správnom konaní pokuta do výšky 1 500,-€.

Veríme, že prijaté opatrenia prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a verejného poriadku v našej obci.