Úvod    Držanie psov

Držanie psov

K často sa vyskytujúcim problémom v našej obci patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, pričom dochádza k znečisťovaniu týchto priestorov.

Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že v zmysle zákona o podmienkach držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.

Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, aby si okrem hrozby uloženia sankcie za znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi, uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z bezpečnostného, hygienického a zdravotného hľadiska. 

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa VZN obce Družstevná pri Hornáde č. 5/2015 o držaní psov v znení čl.2, každý pes musí mať registračnú známku a musí byť zaevidovaný v evidencii obce.

V zmysle čl. 7 tohto VZN, sa priestupku, okrem iného dopustí ten, kto psa vedie a :

  1. nezabráni útoku psa na človeka, alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
  2. neohlási, že pes pohrýzol človeka, 
  3. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
  4. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

 

Za priestupok obec v správnom konaní uloží pokutu.
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

Žiadame preto občanov, aby zabezpečili chov svojich psov tak, aby sa vyhli plateniu pokút, či úhrady nákladov za odchyt psa.