Úvod    Dane a poplatky

Dane a poplatky

Informácie týkajúce sa daní a poplatkov

Pripomíname občanom, u ktorých došlo v roku 2021 k akejkoľvek zmene vlastníckych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, to znamená, že nehnuteľnosť nadobudli, predali, prípadne zdedili, alebo nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, napríklad zmena výmery alebo druhu pozemku, vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, že sú povinní v termíne do 31. januára podať daňové priznanie.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať na všetky parcely, ku ktorým má vlastníctvo zapísané na liste vlastníctva. Stavebné povolenie alebo kolaudáciu stavby je potrebné dokladovať príslušným povolením alebo rozhodnutím.

Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať elektronicky  alebo vypísaním predpísaného tlačiva dostupného na webovej stránke obce, prípadne na stránke www.slovensko.sk. Vypísané a podpísané tlačivo je možné doniesť na obecný úrad osobne alebo zaslať poštou.

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí žiadajú úľavu alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, že v termíne do 31.1.2022 je potrebné doručiť na obecný úrad Žiadosť o úľavu. K žiadosti je potrebné priložiť príslušné doklady.

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad je možné uhradiť po doručení rozhodnutia.

Kalendár vývozu na rok 2022 a nálepku na nádobu na odpad je možné si vyzdvihnúť na obecnom úrade každú stredu v čase od 8,00 - 11,30 h. a v čase od 12,30 - 18,00 h..

 

https://www.druzstevna.sk/obecny-urad/miestne-dane-a-poplatky/

https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf