Úvod    Dane a poplatky

Dane a poplatky

Informácie ohľadom daňového priznania.

Pripomíname občanom, u ktorých došlo v roku 2017 k akejkoľvek zmene vlastníckych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, to znamená, že nehnuteľnosť nadobudli, predali, prípadne zdedili, alebo nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, napríklad zmena výmery alebo druhu pozemkov, vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, že sú povinní v termíne do 31. januára podať daňové priznanie.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať na všetky parcely, ku ktorým vlastníctvo má zapísané na liste vlastníctva. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklad preukazujúci vlastníctvo alebo zmenu týkajúcu sa predmetnej nehnuteľnosti, a to napríklad LV, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, ....

Tlačivá sú dostupné na obecnom úrade a na web stránke obce. Podpísané tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad osobne alebo poštou. 

Zároveň oznamujeme občanom, ktorí žiadajú úľavu alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, že v termíne do 31.1.2018 je potrebné predložiť na obecný úrad Žiadosť o úľavu. K žiadosti je potrebné priložiť doklady, napr. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku v mieste trvalého bydliska, ....

Informácie miestnych daniach a poplatkoch.