Úvod    Farnosť    Program bohoslužieb    Aktuálny rozpis bohoslužieb od 19.07.2021 do 25.07.2021

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 19.07.2021 do 25.07.2021

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, Košická 11, 044 31 p. Družstevná pri Hornáde,  0910 349 658; http://faraknh.druzstevna.sk/

PO

19.7.

Féria

Kostoľany

8:00

Za zomrelých členov RB

UT

20.7.

Féria

 

 

 

ST

21.7.

Féria

Sokoľ

17:00

ZBP pre Miroslava a Andreja               A

Tepličany

18:00

ZBP pre rod. Huďovú                           A

ŠT

22.7.

Sv. Mária Magdaléna, sviatok

 

 

 

PI

23.7.

Sv. Brigita, rehoľnica, patrónka Európy

sviatok

Kostoľany

18:00

+ Verona Trojčáková – mesačná          A

SO

24.7.

Féria

Večerná omša z nedele

Sokoľ

18:00

+ Helena Matejová                               A

NE

25.7.

17.

 V CEZROČNOM OBDOBÍ

M. Vieska

8:00

+ Ján Filip                                             A                                                   

Kostoľany

9:30

+ Ladislav a Anna Adamovci                A

Tepličany

11:00

+ Pavol Čorba                                       A

Krst, pohreb, sobáš:

Kostoľany - 24.7. 2021 o 9:00 sv. krstu

FARSKÉ OZNAMY

Každoročne, počnúc týmto rokom, bude v Cirkvi štvrtá júlová nedeľa, ktorá je v blízkosti sviatku Ježišových „starých rodičov“ sv. Joachima a sv. Anny, Svetovým dňom starých rodičov a seniorov – tohto roku 25. júla. Sv. Otec František vydal k tomuto dňu posolstvo, ktoré vychádza z evanjelia: „Ja som s tebou po všetky dni“ (porov. Mt 28,20). Sv. Otec bude v Ríme 25. júla sláviť sv. omšu o 10:00 za účasti seniorov z Večného mesta.

V mesiaci júl 2021 prebieha v našej farnosti prihlasovaniesa na prípravu k prijatiu sv. birmovania. Prihlásiť sa môže každý dospelý veriaci po študentov, ktorí v budúcom školskom roku nastúpia do prvého ročníka gymnázia a strednej školy. Prihlášku si stiahnite z našej webovej stránky. Čitateľne vyplnenú prihlášku odovzdajte v sakristii svojho kostola do 31.7. 2021. Špeciálne pozývam k príprave nepobirmovaných dospelých.

Obraciam sa s prosbou na veriacich, ktorí patria do spoločenstva filiálnej obce Družstevná pri Hornáde - Malá Vieska. Hľadáme obetavého muža alebo ženu (resp. manželov), ktorí by prijali službukostolníka / kostolníčky v kostole Narodenia P. Márie v Malej Vieske. Je to veľmi náročná a zodpovedná služba, ale zároveň bohumilá. Prihláste sa u duchovného otca alebo kurátorov kostola v MV. Taktiež, z podnetu kurátorov, hľadáme riešenie upratovania kostola MV. Momentálny stav je taký, že mnoho rodín, neprichádza na sobotné upratovanie. Tento stav je potrebné riešiť. Osobne vidím takéto možné riešenia: alebo zanechať doterajší spôsob, ale ho dôsledne dodržiavať; alebo nájsť upratovačku kostola (odmeňovanú); alebo urobiť nový rozpis upratovania rodín, ktoré chcú z úprimnej lásky k Božiemu domu upratovať kostol. Dávam túto tému do pléna tohto spoločenstva v MV a prosím, aby ste aj sami prišli s návrhom riešenia (a možno aj lepším!).

■ Sviatosť manželstvachcú prijať Peter Jakubík zo Sokoľa a Aneta Surmajová z Košíc. Ohlasujú sa 2-krát. Kto by vedel o prekážke k prijatiu manželstva nech to nahlási na farskom úrade. Prosíme o modlitby za snúbencov.

■ Od 19. 7. do konca júla úradné veci vybavujte u duchovného o. Andreja (cez kostolníkov).

Na farský kostol v Kostoľanoch obetovali z krstu Kataríny Marekovej 50,-€; z krstu Emy Tomkovej 100,-€. Na kostol v M. Vieske obetovali rodičia prvoprijímajúcich detí  160,-€. Veľká vďaka za štedrosť.

Prajem vám požehnanú nedeľu!