Úvod    Kalendár na rok 2017, dane a poplatky

Kalendár na rok 2017, dane a poplatky

Kalendár na rok 2017 s vyznačenými termínmi vývozov odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Kalendár na rok 2017 si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

Oznamujeme občanom, u ktorých došlo v roku 2016 k akejkoľvek zmene vlastníckych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, to znamená, že nehnuteľnosť nadobudli, predali, prípadne zdedili, alebo nastali také zmeny,ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, napríklad zmena výmery alebo druhu pozemkov, vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia, že sú povinní v termíne do 31. januára podať daňové priznanie.

Daňové priznanie je daňovník povinný podať na všetky parcely, ku ktorým vlastníctvo má zapísané na liste vlastníctva.

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti uzatvoril nájomnú zmluvu na obdobie najmenej päť rokov a tento nájomný vzťah je zapísaný na liste vlastníctva, daňové priznanie podáva nájomca (t.z., že ak som vlastníkom ornej pôdy, ktorú užíva družstvo a nájomný vzťah je uvedený na liste vlastníctva,  daňové priznanie podáva nájomca – teda družstvo. Ak na liste vlastníctva nájomca uvedený nie je, daňové priznanie podáva vlastník zapísaný na liste vlastníctva).

K daňovému priznaniu je potrebné doložiť doklad preukazujúci vlastníctvo alebo zmenu týkajúcu sa predmetnej nehnuteľnosti, a to napríklad LV, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie...

Zároveň vyzývame občanov na splnenie zákonnej oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady. V oznamovacej povinnosti je potrebné uviesť všetky osoby, ktoré majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo ich k poplatkovej povinnosti zaväzuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.

Tlačivá je dostupné na obecnom úrade a na web stránke obce. Podpísané tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad osobne alebo poštou.